Volmachten

Your Benefits Assuradeuren B.V. accepteert en administreert verzekeringspolissen als gevolmachtigd agent namens een aantal verzekeringsmaatschappijen. Ook de schadeafhandeling is onderdeel van deze werkzaamheden. Your Benefits Assuradeuren B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoet mede daardoor aan de eisen van een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Beloning Your Benefits

Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden een beloning van de risicodragers in de vorm van tekencommissie. Dit is een percentage van de premie.

 

Bemiddelaars

Your Benefits Assuradeuren B.V. werkt samen met een select aantal bemiddelaars. U kunt bij Your Benefits dus niet rechtstreeks een verzekering afsluiten. De advisering rondom de producten en bij schade vindt plaats bij de met ons samenwerkende bemiddelaars. Hiervoor ontvangen zij een beloning in de vorm van provisie. Een bemiddelaar van Your Benefits Assuradeuren B.V. kan er voor kiezen om ‘Execution Only’ te werken. In dat geval krijgt u geen advies bij het afsluiten van uw verzekeringen. Dit vermeldt de bemiddelaar dan op zijn website. Your Benefits Assuradeuren B.V. heeft geen financieel belang in de aangesloten bemiddelaars.

 

Rolverdeling

De rol van de bemiddelaar is om de belangen van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan tegenstrijdig zijn aan de belangen van de verzekeraar die door het volmachtbedrijf wordt vertegenwoordigd. In dat geval volgen we een aantal specifieke stappen.

 

Conflicterende belangen

Your Benefits Assuradeuren B.V. doet volmachtwerkzaamheden voor diverse aanbieders en verschillende bemiddelaars, die al dan niet aan Your Benefits Assuradeuren B.V. verbonden zijn. Om werkzaamheden snel en goed te doen verlopen, voeren medewerkers van Your Benefits Assuradeuren B.V. ook werkzaamheden voor verbonden bemiddelingsbedrijven uit.

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf. Wanneer er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediaire activiteiten enerzijds en de volmachtactiviteiten anderzijds, dan wordt er niet voldaan aan hetgeen de wetgever middels Wft (artikel 3:17) heeft beoogd te regelen.

De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de verzekeraar en/of van de aanbieder. Voor een integere bedrijfsvoering is het belangrijk dat de situaties – die mogelijk conflicterend kunnen zijn – en ook de wijze waarop de feitelijk leider van het bemiddelingsbedrijf c.q. volmachtbedrijf in zo’n situatie dient te handelen worden omschreven. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er situaties zich voordoen die vooraf niet zijn omschreven, maar waarbij er wel sprake is van een conflictsituatie. In die gevallen moet het ook duidelijk zijn op welke wijze er gehandeld dient te worden.

Beleid

Algemeen is het volgende beleid geformuleerd voor het volmachtbedrijf:

 • De feitelijk leider is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Wanneer de in het volmachthandboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld moet worden, dan beslist de feitelijk leider;
 • Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider en van de volmachtgever.
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan één van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

 

Voorbeelden van conflicterende situaties

De volgende situaties zijn onder andere als (mogelijk) conflicterend aan te merken:

 • een medewerker van het bemiddelaarsbedrijf doet aan de klant een toezegging over een door het volmachtbedrijf te nemen besluit en kan die toezegging niet waarmaken;
 • een klant van het bemiddelaarsbedrijf wordt door een adviesfout van het bemiddelaarsbedrijf met een dekkingsafwijzing geconfronteerd; 
 • een medewerker van zowel het bemiddelaarsbedrijf als het volmachtbedrijf ontvangt in die eerste hoedanigheid vertrouwelijke informatie van de klant;
 • een klant vraagt om een gunst in de volmachttekening (b.v. een verzoek om premiekorting of om een coulance-betaling) en brengt daarbij de relatie met het bemiddelaarsbedrijf in het geding;
 • het volmachtbedrijf moet een beslissing nemen waarvan verwacht kan worden dat de klant in reactie daarop mogelijk de relatie met het bemiddelaarsbedrijf in het geding zal brengen;
 • het bemiddelaarsbedrijf en het volmachtbedrijf zijn het niet eens over een acceptatie- of schadebehandelingsvraagstuk;
 • indien er bij een schadegeval in de volmachttekening gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er twee of meer klanten van het bemiddelaarsbedrijf bij deze schade betrokken zijn;
 • alle kwesties waarin een vermoeden van fraude speelt.

Privacy

Lees in ons privacy statement hoe wij omgaan met uw privacy.

Gevolmachtigd Agent

Wilt u meer weten over de rol van de Gevolmachtigd Agent? De NVGA heeft de Volmachtbrochure uitgegeven. U kunt deze hier downloaden.

De volmachten van Your Benefits

 

Overige gegevens

AFM vergunningnummer: 12046144

KvK nummer: 72894369

Aansluitnummer KIFID (klachten): 300.017248